Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 522

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №179 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО:  НАРЕДБА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ На основание чл.21,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 525

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №178 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДЕКОР АТИВ НО-МОНУМЕНТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЗА РЕКЛАМНАТА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 553

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №177 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО:  Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 554

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №176 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО:  Допълнение към Решение №71 от 31.03.2016 г. на ОбС Луковит   На основание чл.302 и §3 от Допълнителните разпоредби на Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 538

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №175 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО:  Одобряване на пазарна оценка за придаващи се 85 кв.м към имот  с идентификатор 44327.502.721 по КК на гр.Луковит На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 536

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №174 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО:  Продажба на недвижим имот – общинска собственост,                       …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 631

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №173 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО:  Инвестиционно намерение на жители на с.Румянцево за реализиране на малка църква в УПИ Х, кв.36 по Регулационния и кадастрален…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 632

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №172 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО:  Искане от „АГРОМУС“  ЕООД за учредяване право на строеж за изграждане на обект „Селскостопанска постройка за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 641

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №171 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.    ОТНОСНО:  Искане от „ВИКТОРИЯ“ ЗЕМ ЕООД за учредяване право на строеж за изграждане на обект „Селскостопанска постройка…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 657

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №170 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.   ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост – земеделски земи посредством публично оповестен конкурс На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 18/31.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 657

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №169 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №18/31.10.2016 г.     ОТНОСНО: Одобрение  на  цени за продажба на дървесина, добита в следствие на извършеното почистване на земеделски земи –…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 17/28.10.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 08 ноември 2016 603

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №168 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №17/28.10.2016 г.   ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 151 от 28.09.2016 г. На основание чл.45 ал.9  от ЗМСМА  и предложение 266/21.10.2016 г. на Кмета на Община Луковит,  ОбС…

https://www.livechatalternative.com/