Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 568

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №215 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО:  Предоставяне на земеделска земя за възстановяване                     на собственици…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 584

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №214 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО: Одобряване на терен, представляващ частна общинска собственост, за поставяне на преместваем търсовски обект - временен павилион…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 566

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №213 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г. ОТНОСНО: Съгласие за прокарване на елементи на техническата инфраструктура - ново водопроводно отклонение и канализационен колектор, съответно…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 568

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №212 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО:  Унифициране на преместваеми обекти на територията на община Луковит На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.56 от ЗУТ, Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 578

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №211 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г. Относно: Определяне па пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 593

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №210 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО:  ОДОБРЯВАНЕ  НА  ПАЗАРНА ОЦЕНКА ОТ ОЦЕНИТЕЛ  НА ИМОТИ На основание чл. 41 от ЗОС и във връзка с взето Решение 128/04.02.2005 год.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 23/23.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 641

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №209 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   Относно: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31 ал.1 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 578

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №208 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО:  ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.ДЕРМАНЦИ   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 587

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №207 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 660

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №206 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ На основание чл. 21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 615

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №205 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.   ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г.-31.12.2017 Г.   На основание чл. 21, ал.1,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 23/23.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 10 февруари 2017 648

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №204 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №23/23.01.2017 г.   ОТНОСНО: Изменение на Решение №203 /22.12.2016 година, върнато от Областен управител за ново разглеждане съгласно Заповед № РД-07-2 от 06.01.2017 год.…

https://www.livechatalternative.com/