Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 552

РЕШЕНИЕ №251 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.           ОТНОСНО: Провеждане на Традиционен есенен панаир Луковит 2017 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет  Луковит  взе следното решение:…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 549

РЕШЕНИЕ №250 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Годишен финансов отчет  на „МБАЛ  Луковит“  ЕООД  за 2016 г. На основание чл.21, ал.1, т.9 от  ЗМСМА,  Общински съвет . Луковит  взе следното решение:…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 546

РЕШЕНИЕ №249 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Луковит и план за изпълнение за 2017 и 2018 г. На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 558

РЕШЕНИЕ №248 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Информация по Закона за енергията от възобновяеми източници през 2016 г. На основание чл.10, ал.3  от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл.21 ал.1…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 567

РЕШЕНИЕ №247 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници за периода 2017  - 2020 г. На основание чл.10, ал.1 и ал.2  от Закона за енергията от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 542

РЕШЕНИЕ №246 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Програма за енергийната ефективност на Община Луковит  за периода 2017  - 2020 г. На основание чл.12, ал.2  от Закона за енергийната ефективност и чл.21 ал.2  от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 554

РЕШЕНИЕ №245 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Луковит за 2016 г. На основание чл.23 от Закона за регионално развитие и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 565

РЕШЕНИЕ №244 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Предоставяне под наем на движимо имущество-общинска собственост - автобус марка Исузу Евро, Тюркоаз, per. № OB 2845 AT посредством публично оповестен конкурс На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 539

РЕШЕНИЕ №243 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от оценител на имоти На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.36, ал.2 от НРПУРОИ и във връзка с взето Решение 128/04.02.2005 год.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 560

РЕШЕНИЕ №242 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.   ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от оценител на имоти На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.36, ал.2 от НРПУРОИ и във връзка с взето Решение 128/04.02.2005 год.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 560

РЕШЕНИЕ №241 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.         ОТНОСНО: Одобряване на терен, представляващ публична общинска собственост, за поставяне на преместваем търговски обект - временен павилион на основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 28/27.04.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 30 май 2017 645

РЕШЕНИЕ №240 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №28/27.04.2017 г.         ОТНОСНО: Одобряване на терен, представляващ публична общинска собственост, за поставяне на преместваем търговски обект - временен павилион на основание…

https://www.livechatalternative.com/