ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, МАНДАТ 2023-2027 Г.


Постоянна комисия по „Бюджет, икономика, национални и европейски програми

1. инж. Владимир Даскалов – Председател
2. Георги Антонов – Заместник-председател
3.Илиан Цаков – Секретар
4. Цветозар Христов
5. Христо Иванов
6. Димитър Монев
7. Петко Петков

 

Постоянна комисия по „Устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда

1. инж. Павлин Йотов – Председател
2. Илиан Цаков – Заместник-председател
3. инж. Владимир Даскалов – Секретар
4. Тодор Тодоров
5. Искрен Калчев
6. Петя Иванова
7. Д-р Диана Дончева

 

Постоянна комисия по „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм

1. Анахид Михайлова – Председател
2. Георги Антонов – Заместник-председател
3. Божидар Митков – Секретар
4.Илиан Цаков
5. Димитър Монев
6. Тодор Тодоров
7. Петко Петков

Постоянна комисия по „Етнически, демографски проблеми и вероизповедания

1. Божидар Митков – Председател
2. Д-р Диана Дончева – Секретар
3. Анахид Михайлова

Постоянна комисия по „Здравеопазване, ветеринарен контрол, социални дейности и заетост

1. Д-р Маргарита Величкова – Председател
2. Д-р Диана Дончева – Заместник-председател
3. Цветомир Цвятков – Секретар
4. Петко Петков
5. Христо Иванов

Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет

1. Тодор Тодоров – Председател
2. Цветозар Христов – Заместник-председател
3. инж. Павлин Йотов – Секретар
4. Христо Иванов
5. Искрен Калчев

Постоянна комисия по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

1. Цветозар Христов – Председател
2. инж. Павлин Йотов – Заместник-председател
3. Д-р Диана Дончева – Секретар
4. Божидар Митков
5. Искрен Калчев

https://www.livechatalternative.com/