ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, МАНДАТ 2019-2023 Г.


Постоянна комисия по „Бюджет, икономика, национални и европейски програми“

1. Инж. Владимир Даскалов – Председател
2. Гаврил Трифонов – Заместник-председател
3. Георги Миленков – Секретар
4. Цветозар Христов
5. Бистра Лазарова
6. Димитър Монев
7. Ана Младенова

 

Постоянна комисия по „Устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда“

1. Инж. Павлин Йотов – Председател
2. Ана Младенова – Заместник-председател
3. Инж. Владимир Даскалов – Секретар
4. Бистра Лазарова
5. Димитър Монев
6. Георги Миленков
7. Галя Лилова

 

Постоянна комисия по „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

1. Анахид Михайлова – Председател
2. Галя Лилова – Заместник-председател
3. Гаврил Трифонов – Секретар
4. Георги Антонов
5. Д-р Соня Филипова
6. Георги Миленков
7. Димитър Монев

 

Постоянна комисия по „Етнически, демографски проблеми и вероизповедания“

1. Илиан Цаков – Председател
2. Д-р Диана Дончева – Секретар
3. Анахид Михайлова

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, ветеринарен контрол, социални дейности и заетост“

1. Д-р Маргарита Величкова – Председател
2. Д-р Соня Филипова – Заместник-председател
3. Д-р Диана Дончева – Секретар
4. Илиан Цаков
5. Бистра Лазарова

 

Постоянна комисия по „Законност, обществен ред и контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет““

1. Георги Антонов – Председател
2. Цветозар Христов – Заместник-председател
3. Инж. Павлин Йотов – Секретар
4. Галя Лилова
5. Искрен Калчев

 

Постоянна комисия по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“

1. Цветозар Христов – Председател
2. Инж. Павлин Йотов – Заместник-председател
3. Гаврил Трифонов – Секретар
4. Илиан Цаков
5. Искрен Калчев

https://www.livechatalternative.com/