Парламентарни избори 2013 г.


Във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 12.05.2013 г.
Заявки за помощ в изборния ден за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението от всички населени места на територията на Община Луковит, ще се приемат в информационен център при Община гр. Луковит, ул. „Възраждане" №73 по график, като следва:
от 07.05.2013 г. /вторник/ до 10.05.2013 /петък/ вкл. от 08.00 ч. до 17.00 ч. на тел: 5-25-42, GSM 0896663203 и 0895577847;
на 12.05.2013 г. /изборния ден/ от 07.00 ч. до 11.00 ч.
на тел: 5-25-42, GSM 0896663203 и 0895577847.
Подалите заявка избиратели, ще бъдат информирани за транспортирането им до съответната избирателна секцция по предварително изготвен график.

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 12.05.2013 г.
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ НА 07.05.2013 г. / ВТОРНИК/ ОТ 11,00 ч. в салона на бивш Партиен дом

Покана до:

Местните ръководства на Парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41- ото НС и в Европейския парламент, но не са парламентарно представени :
ПП „ГЕРБ"; Коалиция за България; ПП „Движение за права и свободи; ПП „АТАКА"; „Синята коалиция" и „НДСВ" гр.Луковит

Уважаеми Госпожи и Господа,
В изпълнение на задълженията ми за организационно техническа подготовка на произвеждането на избори за народни представители, насрочени за 12 май 2013 г. с Указ №57 от 13.03.2013 г., обнародван в ДВ, бр.25 от 13.03.2013 г. произтичащи от Изборния кодекс, отправям в качеството Ви на парламентарно представена партия/коалиция от партии в 41-то НС и в Европейския парламент, настоящата ПОКАНА за провеждане на консултации за съставяне на СИК на територията на община Луковит, съгласно разпоредбата на чл.34 от Изборния кодекс.
Консултациите ще започнат в 15.00 часа на 2.04.2013 г./вторник/ в залата на Общинска администрация – Луковит /ет.4 – Конферентна зала/
Представителите на партиите и коалициите от партии, при консултациите следва да представят следните документи /чл.34 ал.2 от ИК/
а) писмено предложение за състав на СИК и подвижни СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията, или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 13 март 2013 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица; ксерокопие от същите документи, изброени по-горе, могат да бъдат заверени от представляващите партиите, коалициите или инициативния комитет при консултациите лица;
в) оригинал или заверено копие от пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия

Представените документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до РИК Ловеч.

Към настоящия момент ЦИК не се е произнесла с решение относно назначаване на СИК за провеждането на изборите за народни представители на 12 май 2013 г. При постановяване на изрично такова, в което се съдържа изискване за представяне на допълнителни документи ще бъдете своевременно уведомени.
Приложение: Заповед 116/15.03.2013 г. на Кмета на Община Луковит
за образуване на Избирателните секции

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 12.05.2013 г. в стая № 6, първи етаж на Община Луковит ще се правят справки, корекции и промени в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс, както следва:
1. До 11.04.2013 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна подават писмено заявление по образец в общинската администрация по постоянен или настоящ адрес. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и подадено чрез писмо, факс или електронна форма, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/ НЕЛК (чл.176, ал.1 от ИК).
Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна /Приложение № 24 от изборните книжа/ – може да изтеглите от ТУК
2. До 27.04.2013 г. включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец, за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл.53, ал.1 от ИК).
Заявление по чл.53, ал.1 от ИК /Приложение № 20 от изборните книжа/ – може да изтеглите от ТУК
3. До 27.04.2013 г. включително лицата служебно заети в произвеждане на избори за народни представители в качеството си на кандидат за народен представител , член на ЦИК, РИК или наблюдатели могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място ( чл. 49, ал. 4 и § 1, т. 13 от ДР на ИК).
Заявление – декларация по чл. 49, ал.2 и във връзка с § 1, т.13 от ДР на ИК /Приложение № 17 от изборните книжа/ - може да изтеглите от ТУК
4. До 04.05.2013 г. включително всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец ( чл.50, ал. 2 от ИК).
Заявление по чл. 50, ал.1, изр.1 от ИК /Приложение № 15/ - може да изтеглите от ТУК
5. Български граждани живеещи извън Република България, които се намират в страната в изборния ден и са заличени от избирателните списъци могат да бъдат вписани в избирателните списъци по постоянен адрес по тяхно искане до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния ден – от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на деклация по образец.
Заявление по чл..57, изр.2, предл.1 от ИК/Приложение № 25/ - може да изтеглите от ТУК

З А П О В Е Д

№ 176

гр. Луковит, 12.04.2013 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 4 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 4 от Наредбата за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на Община Луковит

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Забранявам продажбата, сервирането и консумацията на алкохолни напитки в търговските обекти и заведенията за хранене на територията на община Луковит, считано 24.00 часа на 11.05.2013 г. /събота/ до 24.00 часа на 12.05.2013 г. /неделя/, с изключение на тези, в които се провеждат семейни тържества организаторите на които са длъжни да уведомят кмета на община Луковит или кмета/кметския наместник на съответното населено място.
2. Забранявам провеждането на всякакви масови прояви, създаващи предпоставка за нарушаване на обществения ред на 11.05.2013 г. и на 12.05.2013 г..
3. Дискотеките на територията на община Луковит да работят до 24.00 часа на 11.05.2013 г..
Копие от Заповедта да се връчи на кметовете на кметства, кметските наместници на територията на община Луковит, на Началник РУ „Полиция" гр. Луковит за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Началник РУ"Полиция" гр. Луковит.
Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и информационното табло в сградата на общинската администрация.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – управители на търговски обекти и заведения за хранене, чрез РУ „Полиция" гр. Луковит.

ЗАПОВЕД
№ 157/ 04.04.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 133-135 от Изборния кодекс и Решение №2202-НС/23.03.2013 г. на ЦИК за условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за народни представители на 12.05.2013 г.

НАРЕЖДАМ:

1. Определям следните места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали по време на предизборната кампания от кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 12.05.2013г. на територията на Община Луковит: 4 броя табла до Централния мост; 3 броя табла до хотел „Дипломат";
2. Предизборната кампания се води на български език;
3. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерство на вътрешните работи.
4. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.
5. Поставянето на агитационни материали да започне не по-рано от 12.04.2013 г.
6. На всеки агитационен материал задължително да се отбелязва от чие име се издава.
7. Всеки агитационен материал да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.
8. На сгради, огради и витрини агитационни материали да се поставят след разрешение на собственика или управителя на имота, по определен от него начин и място за поставяне.
9. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите да се счита за нарушение.
10. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения ред, до края на изборния ден.
11. Забранявам публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.
12. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.
13. Забранявам използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
14. Забранявам използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация.
15. Забранявам провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения и институции.
16. Забранявам провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации.
17. Забранявам предизборна агитация на 11 май (24 часа преди изборния ден) и на 12 май 2013 г. (в изборния ден).
18. Забранявам поставянето на агитационни материали на 12 май 2013г. (през изборния ден) и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение.
19. Забранявам поставянето на предизборни и агитационни материали по републиканската пътна мрежа и общинските пътища извън времето определено за провеждане на предизборната кампания.
20. В срок до три дни след изборния ден (12 май 2013г.) партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали, по повод на вече приключилите избори. Съгласно чл.298 от ИК при неизпълнение на задължението по чл.134 ал.9 от ИК на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии се налага глоба от 1000 до 5000 лв.
21. Премахването или изземването на поставените и разпространени в нарушение на настоящата заповед агитационни материали да се извърши от кмета на общината, кметството или кметския наместник след решение на РИК Ловеч.
Настоящата заповед да се оповести публично чрез интернет страницата на община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация Луковит, а копия от нея да се предоставят на Кметовете на кметства, Кметските наместници, Началника на РУ "Полиция" гр. Луковит и РИК – гр. Ловеч.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Луковит.

З А П О В Е Д
№ 145/ 28.03.2013 г.
гр. Луковит, 2013 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Указ №57/13 март 2013 г. на Президента на Република България, чл.54, ал.4 от Изборния  кодекс и Решение №2184-НС/21 март 2013 г. на ЦИК
ОБЯВЯВАМ:

 1. Избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители  на 12.05.2013 г. в община Луковит, на местата определени със Заповед №117/15.03.2013 г., както следва:

Секция №

Населено място

Място за гласуване

Място за обявяване

111900001

Луковит

НЧ „Съзнание”
ул.”Сан Стефано” № 2

Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” № 75 /фоайе шивашка фирма/

111900002

Луковит

НЧ „Съзнание”
ул .”Сан Стефано” № 2

Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” № 75 /фоайе шивашка фирма/

111900003

Луковит

СОУ ”Алеко Константинов”, ул.”Възраждане” №104

Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” № 75 /фоайе шивашка фирма/

111900004

Луковит

СОУ ”Алеко Константинов”, ул.Възраждане” №104

Бивш универсален магазин , ул.”Възраждане” № 75/фоайе шивашка фирма/

111900005

Луковит

Бюро по труда
ул. “Възраждане” № 53

Мебелен магазин на 
ул.”Георги С.Раковски” №  2

111900006

Луковит

НУ ”инж.Вълков”
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 15

Клуб на пенсионера в кв.”Елешник”, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №31А

111900007

Луковит

НУ ”инж.Вълков”
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 15

Клуб на пенсионера в кв.”Елешник”, ул.Св.Св.Кирил и Методий” №31А

111900008

Луковит

 ЦДГ  ”Слънце”
ул. „Св.Св.Кирил и Методий”  № 43

Бивш магазин на РПК в кв.”Изток”, ул.”Момина сълза” № 20

111900009

Луковит

СОУ  ”Алеко Константинов”, ул.”Възраждане” №104

Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” № 75 /фоайе шивашка фирма/

111900010

Луковит

ЦДГ ”Слънце” ул.“Св.Св.Кирил и Методий”  № 43

Бивш магазин на РПК в кв.”Изток”, ул.”Момина сълза” № 20

111900011

Карлуково

Читалище „Дико Илиев”
ул.”Иван Ангелов” № 1

Читалище „Дико Илиев” 
ул.”Иван Ангелов” № 1

111900012

Беленци

Кметството - ритуална зала, ул.”Главна” № 25

Кметството - ритуална зала  ул.”Главна” № 25

111900013

Румянцево

ОУ ”Христо Ботев”
ул.”Централна” № 18

Магазин на РПК,
ул.”Централна” № 12

111900014

Петревене

Библиотека
ул. “Хаджи Димитър” № 67

Магазин РПК,
ул. “Хан Аспарух”  № 16

111900015

Тодоричене

Кметството-заседателна зала, ул.”Стефан Караджа” № 2

До автобусна спирка
на ул. “П. Р. Славейков” № 14

111900016

Дъбен

Бивше основно училище /училищен салон/
Ул.”Поповска” № 22

Магазин РПК,
ул. “С. Румянцев” № 2

111900017

Пещерна

Кметството
ул.”Витска долина” № 6

Магазин РПК, 
ул.”Витска долина” № 16

111900018

Торос

Кметството ет.1, пл.”Възраждане” № 1

Сграда РПК, 
ул. “Лозарска” № 2

111900019

Торос

Кметството ет.1, пл.”Възраждане” № 1

Читалище “Борба”,
пл. “Възраждане” №1

111900020

Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”
ул.”Христо Ботев” № 16

Читалище “Хр. Ботев”, 
ул.“В. Левски” № 70

111900021

Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”
ул.”Христо Ботев” № 16

Читалище “Хр. Ботев”,
ул. “В. Левски” № 70

111900022

Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”
ул.”Христо Ботев” № 16

Читалище “Хр. Ботев”, 
ул. “В. Левски” № 70

111900023

Ъглен

Бивша сладкарница на ПК ”Съзнание”
ул. “Освобождение” № 18

Бивша сладкарница ПК
”Съзнание” 
ул. “Освобождение” № 18

111900024

Бежаново

НУ “Хр. Ботев”
Ул.”Стара планина” № 2

Магазин на ПК “Сеяч”, 
ул. “Димитър Дянков” № 1

111900025

Бежаново

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Вит” № 22”

Строителен магазин на ПК “Сеяч”, ул. “Вит” № 22

2. Избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители  на 12.05.2013 г. в община Луковит на интернет страницата на Общината www.lukovit.com .
3. Нареждам Списъците по т.1 да бъдат премахнати от общинската администрация в срок до 19 май 2013 г., а  по т.2 в срок до 48 часа от приключване на гласуването.

Настоящата заповед да се оповести публично на населението  чрез интернет страницата на Общината и да се постави на информационното табло на входа на общинската администрация.
Копие от заповедта да се изпрати  на Районна избирателна комисия Ловеч.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Секретаря на Общината. 
   
ИВАН ГРЪНЧАРОВ 
Кмет на Община Луковит 

З А П О В Е Д

№ 116/ 15.03.2013 г.
                                            

         На основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Указ № 57/13 март 2013 г. на Президента на Република България, чл.71, ал.2 и 3, чл. 72, ал.6 и 8 и чл.176 от  Изборния кодекс,  Заповед № 241/15.03.2013 на Управителя на МБАЛ Луковит и предоставена от ГД ”ГРАО” таблица с броя на населението и на избирателите в Община Луковит към 04.02.2013 г.           

     ОБРАЗУВАМ:
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ на избори за народни представители на 12.05.2013 г.  и утвърждавам техните номера и адреси, както следва:

Секция №

Населено място

Адрес на секция

111900001

гр. Луковит

Читалище „Съзнание”

ул.”Сан Стефано” № 2

111900002

гр. Луковит

Читалище „Съзнание”

ул.”Сан Стефано” № 2

111900003

гр. Луковит

СОУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

111900004

гр. Луковит

СОУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

111900005

гр. Луковит

Бюро по труда

ул. “Възраждане” № 53

111900006

гр. Луковит

НУ “Инж. Вълков”

ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 15

111900007

гр. Луковит

НУ “Инж. Вълков”

ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 15

111900008

гр. Луковит

ЦДГ ”Слънце”

ул. “Св.Св.Кирил и Методий”  № 43

111900009

гр. Луковит

СОУ „Алеко Константинов”

ул. “Възраждане” № 104

111900010

гр. Луковит

ЦДГ ”Слънце”

ул. “Св.Св.Кирил и Методий”  № 43

111900011

с. Карлуково

Читалище “Дико Илиев”

ул. “Иван Ангелов” №1

111900012

с. Беленци

Кметството -ритуална зала

ул. “Главна” № 25

111900013

с. Румянцево

ОУ “Христо Ботев”

ул. “Централна” № 18

111900014

с. Петревене

Библиотека

ул. “Хаджи Димитър” № 67

111900015

с.Тодоричене

Кметството- заседателна зала

ул. “Стефан Караджа” № 2

111900016

с. Дъбен

Бивше основно училище-училищен салон

ул. “Поповска” № 22

111900017

с. Пещерна

Кметството

ул. “Витска Долина” № 6

111900018

с. Торос

Кметството ет.1

пл. “Възраждане” № 1

111900019

с. Торос

Кметството ет.1

пл. “Възраждане” № 1

111900020

с. Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

111900021

с. Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

111900022

с. Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”

ул. “Христо Ботев” № 16

111900023

с. Ъглен

Бивша сладкарница 
на ПК „Съзнание”

ул. “Освобождение” № 18

111900024

с. Бежаново

НУ “Христо Ботев”

ул.”Стара планина” № 2

111900025

с. Бежаново

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ул. “Вит” № 22

111900026

гр. Луковит

МБАЛ  Луковит – ет.2

ул. „Княз Борис І” № 52

111900027

Гр.Луковит

Подвижна избирателна секция – Община Луковит /Ритуална зала/

Ул.”Възраждане” №73

Настоящата заповед да се оповести публично на населението  чрез интернет страницата на Общината www.lukovit.com  и да се постави на информационното табло на входа на общинската администрация.
Копие от заповедта да се изпрати на Областен управител гр.Ловеч, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в МРРБ и Районна избиратена комисия.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Луковит.

 ИВАН ГРЪНЧАРОВ 
Кмет на Община Луковит 

 

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

З А П О В Е Д
№ 117/ 15.03.2013 г.
гр.Луковит , 2013 г.

  На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Указ №57/13 март 2013 г. на Президента на Република България  и чл.54, ал.1 и 3 от Изборния  кодекс, 
 
    О П Р Е Д Е Л Я М:

Местата за обявяване на  избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители  на 12.05.2013 г. в община Луковит, както следва:

Секция №

Населено място

Място за гласуване

Място за обявяване

111900001

Луковит

НЧ „Съзнание”
ул.”Сан Стефано” № 2

Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” № 75 /фоайе шивашка фирма/

111900002

Луковит

НЧ „Съзнание”
ул .”Сан Стефано” № 2

Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” № 75 /фоайе шивашка фирма/

111900003

Луковит

СОУ ”Алеко Константинов”, ул.”Възраждане” №104

Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” № 75 /фоайе шивашка фирма/

111900004

Луковит

СОУ ”Алеко Константинов”, ул.Възраждане” №104

Бивш универсален магазин , ул.”Възраждане” № 75/фоайе шивашка фирма/

111900005

Луковит

Бюро по труда 
ул. “Възраждане” № 53

Мебелен магазин на 
ул.”Георги С.Раковски” №  2

111900006

Луковит

НУ ”инж.Вълков” 
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 15

Клуб на пенсионера в кв.”Елешник”, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №31А

111900007

Луковит

НУ ”инж.Вълков” 
ул. “Св.Св.Кирил и Методий” № 15

Клуб на пенсионера в кв.”Елешник”, ул.Св.Св.Кирил и Методий” №31А

111900008

Луковит

 ЦДГ  ”Слънце”
ул. „Св.Св.Кирил и Методий”  № 43

Бивш магазин на РПК в кв.”Изток”, ул.”Момина сълза” № 20

111900009

Луковит

СОУ  ”Алеко Константинов”, ул.”Възраждане” №104

Бивш универсален магазин, ул.”Възраждане” № 75 /фоайе шивашка фирма/

111900010

Луковит

ЦДГ ”Слънце” ул.“Св.Св.Кирил и Методий”  № 43

Бивш магазин на РПК в кв.”Изток”, ул.”Момина сълза” № 20

111900011

Карлуково

Читалище „Дико Илиев”
ул.”Иван Ангелов” № 1

Читалище „Дико Илиев” 
ул.”Иван Ангелов” № 1

111900012

Беленци

Кметството - ритуална зала, ул.”Главна” № 25

Кметството - ритуална зала  ул.”Главна” № 25

111900013

Румянцево

ОУ ”Христо Ботев”
ул.”Централна” № 18

Магазин на РПК,
ул.”Централна” № 12

111900014

Петревене

Библиотека
ул. “Хаджи Димитър” № 67

Магазин РПК,
ул. “Хан Аспарух”  № 16

111900015

Тодоричене

Кметството-заседателна зала, ул.”Стефан Караджа” № 2

До автобусна спирка
на ул. “П. Р. Славейков” № 14

111900016

Дъбен

Бивше основно училище /училищен салон/
Ул.”Поповска” № 22

Магазин РПК,
ул. “С. Румянцев” № 2

111900017

Пещерна

Кметството
ул.”Витска долина” № 6

Магазин РПК, 
ул.”Витска долина” № 16

111900018

Торос

Кметството ет.1, пл.”Възраждане” № 1

Сграда РПК, 
ул. “Лозарска” № 2

111900019

Торос

Кметството ет.1, пл.”Възраждане” № 1

Читалище “Борба”,
пл. “Възраждане” №1

111900020

Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”
ул.”Христо Ботев” № 16

Читалище “Хр. Ботев”, 
ул.“В. Левски” № 70

111900021

Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”
ул.”Христо Ботев” № 16

Читалище “Хр. Ботев”,
ул. “В. Левски” № 70

111900022

Дерманци

ОУ “Неофит Рилски”
ул.”Христо Ботев” № 16

Читалище “Хр. Ботев”, 
ул. “В. Левски” № 70

111900023

Ъглен

Бивша сладкарница на ПК ”Съзнание”
ул. “Освобождение” № 18

Бивша сладкарница ПК
”Съзнание” 
ул. “Освобождение” № 18

111900024

Бежаново

НУ “Хр. Ботев”
Ул.”Стара планина” № 2

Магазин на ПК “Сеяч”, 
ул. “Димитър Дянков” № 1

111900025

Бежаново

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ул. “Вит” № 22”

Строителен магазин на ПК “Сеяч”, ул. “Вит” № 22

Настоящата заповед да се оповести публично на населението  чрез интернет страницата на Общината www.lukovit.bg  и да се постави на информационното табло на входа на общинската администрация.
Копие от заповедта да се изпрати  на Районна избирателна комисия Ловеч.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

https://www.livechatalternative.com/