СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТНОСНО ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВО МАРИНОВ ПЕЕВ

сряда, 12 януари 2022 74

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието от околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на обект със складов и търговски характер“ в ПИ с идентификатор 44327.254.19 по Кадастралната карта на гр. Луковит, с възложител ИВО МАРИНОВ ПЕЕВ.

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е поставена на интернет страницата на Община Луковит, в директория „Актуално“, секция „Обявления“, както и е достъпна в сградата на Община Луковит – гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, ет. 3, стая №22. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с информацията по Приложение №2 за периода от 12.01.2022 г. до 27.01.2022 г. (включително).

В този срок заинтересованите лица могат да изразят становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища се приемат в деловодството на Общината: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ 73, ет. 1, в работно време от 08:00 до 17:00 часа и на e-mail: [email protected]

Файлове:

pdf - Информация по Приложение №2