СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТНОСНО ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕТ „ГУЧОВЕЦ – ТОШКО ИВАНОВ“

сряда, 05 януари 2022 137

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието от околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Създаване на устройствен статут на ПИ с идентификатор 44327.257.5 по Кадастралната карта на гр. Луковит, чрез изработване на ПУП-ПРЗ с цел отреждане на имота „За обществено-обслужващи дейности“ и предвиждане на ограничителни линии на застрояване“ с възложител ЕТ „ГУЧОВЕЦ – ТОШКО ИВАНОВ“.

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е поставена на интернет страницата на Община Луковит, в директория „Актуално“, секция „Обявления“, както и е достъпна в сградата на Община Луковит – гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, ет. 3, стая №22. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с информацията по Приложение №2 за периода от 05.01.2022 г. до 20.01.2022 г. (включително).

В този срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на Общината: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ 73, ет. 1, в работно време от 08:00 до 17:00 часа и на e-mail: [email protected]

Файлове:

pdf - Информация по Приложение №2