Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Данов Карс“ ЕООД

вторник, 01 юни 2021 52

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието от околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и продажба на авточасти втора употреба“ в ПИ 44327.502.55 – урбанизирана територия, по плана на гр. Луковит, с площ 677 кв.м, с възложител „ДАНОВ КАРС“ ЕООД.

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е поставена на интернет страницата на Община Луковит, в директория „Актуално“, секция „Обявления“, както и е достъпна в сградата на Община Луковит – гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, ет. 3, стая №22. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с информацията по Приложение №2 за периода от 01.06.2021 г. до 18.06.2021 г. (включително).

В този срок заинтересованите лица могат да подават писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за горното инвестиционно предложение.

Становища в писмен вид се приемат в деловодството на Общината: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ 73, ет. 1, в работно време от 08:00 до 17:00 часа и на e-mail: [email protected]