СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА МАЯ МАРИНОВА ГАЙДАРОВА

четвъртък, 13 май 2021 55

НА ВНИМАНИЕТО НА МАЯ МАРИНОВА ГАЙДАРОВА

 

Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава, че с протокол от 26.01.2021 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ е определено обезщетение за право на преминаване и прокарване на  водопровод в имот № 20688.78.2, с площ от 23,864 дка, сервитут 1,346 дка, нива, III категория, в местност „Атанасовското”, в землището на с. Дерманци, ЕКАТТЕ 20688, общ. Луковит, собственост на н-ци Марин Иванов Неновски.                                       

В срок от 14 дни от обявяване на съобщението може да се запознаете с протокола на комисията по чл.210 от ЗУТ в сградата на Община Луковит, стая 28,  в работно време от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00  ч.