СЪОБЩЕНИЕ № 01-3838/04.12.2018 г.

сряда, 02 януари 2019 104

              На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че на 29.11.2018 г. е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: „Постройка на допълващото застрояване – лятна кухня и басейн до 100 м3 в УПИ ХІ, кв. 114 по Регулационния план на гр. Луковит, поземлен имот с идентификатор 44327.502.121 по Кадастрална карта на града.

   Копие от скицата с виза може да бъде разгледана в отдел „РУТОС”, стая №26 на Община Луковит.