СЪОБЩЕНИЕ №01-379/08.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 49

            На вниманието на наследниците на Мачко Маринов Мачков

          На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност до 30 kW върху покривите на съществуващи сгради и в двора на УПИ VІ, кв. 10 по РП, ПИ с идентификатор 85010.700.52 по КККР на с. Ъглен, общ. Луковит“.

            Копие от скиците може да бъде разгледани в отдел „РУТОС“, стая №26 на Община Луковит.