СЪОБЩЕНИЕ №01-377/08.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 58

            На вниманието на наследниците на Куно Ценков Дилов

          На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност до 30 kW по покривите на съществуващи сгради и в двора на УПИ ІІ, кв.148 по РП, ПИ с идентификатор 44327.503.523 по КККР на гр. Луковит“.

            Копие от скиците може да бъде разгледани в отдел „РУТОС“, стая №26 на Община Луковит.