СЪОБЩЕНИЕ №01-3609/21.12.2020 Г.

понеделник, 21 декември 2020 190

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица по чл.131 от ЗУТ, че са издадени визи за проектиране на обект: „Гаражи от гаражна група“, находящи се в УПИ II, кв.126, гр.Луковит, съгласно  утвърдена  схема за разполагането им /виж по-долу/ и договори за учредено право на строеж

Във връзка с чл.131 от ЗУТ, Вие сте заинтересовани лица като собственици  на самостоятелни обекти  в сграда  построена  в УПИ II, кв.126 по плана на гр.Луковит.
Съгласно условията на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, визата може да бъде обжалвана пред  Административен съд, чрез Община Луковит, в 14-дневен срок от съобщаването и.
Визата може да бъде разгледана в кабинет №26, ет.3, сградата на Община Луковит,  ул. “Възраждане“ №73.