СЪОБЩЕНИЕ № 01-3491/29.10.2018 г.

понеделник, 29 октомври 2018 117

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 363/26.10.2018 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация /ПИПУП - ПР/ в обхват: УПИ ІV-415 и УПИ V-416, кв.42 по Регулационния и кадастрален план на с. Беленци, с цел промяна на границата между урегулираните имоти по начин, с който се увеличава площта на УПИ V-416 за сметка на УПИ ІV-415, кв.42.

               Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.