СЪОБЩЕНИЕ № 01-3471/12.11.2012 г.

неделя, 21 юли 2013 564

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж номер 88/08.11.2012 год. за строеж: ”Ажурна ограда с височина до 2.20м между УПИ II-840 и УПИ I-839, кв.84, с.Дерманци” въз основа на съгласуван и одобрен проект под номер 88/08.11.2012г.           
 Всички пряко заинтересувани лица могат да обжалват разрешението за строеж по законосъобразност чрез Община Луковит пред РДНСК Ловеч в 14-дневен срок от съобщението съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ.