СЪОБЩЕНИЕ № 01-3268/17.11.2021 ГОД.

сряда, 19 януари 2022 52

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №58 от 11.11.2021 г. за обект: „Постройка на допълващото застрояване, със спомагателно, складово предназначение“ в УПИ ІХ, кв. 67 по Регулационния план на гр. Луковит  /ПИ с идентификатор  44327.502.2231 по КК на града/.

Съгласно чл. 149, ал. 3 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  14-дневен срок от съобщаването му.