СЪОБЩЕНИЕ № 01-3257/05.12.2022 Г.

понеделник, 16 януари 2023 25

Ha основание чл. 140, ал. З от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за обект: “Преустройство на съществуваща сграда с идентификатор 44327.502.1186.2 и съществуващ навес между сгради с идентификатори 44327.502.1186.2 и 44327.502.1186.3 в кухня за производство на млечни продукти, реализирани в УПИ XXV, кв.37 по Регулационния план на гр. Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.1186 по КККР на града“.

Копие от скиците може да бъде разгледани в отдел „РУТОС“, стая №26 на Община Луковит.