СЪОБЩЕНИЕ №01-2910/03.11.2023 г.

петък, 01 декември 2023 77

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЛОНКА ПАВЛИНОВА КРАЧУНОВА, СОФИЯ

На основание чл. 140, ал .3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за обект: “Проектиране на обекти:

  • Подобект 1: „Преустройство на сграда с идентификатор 44327.502.1196.3 в работилница за производство на закуски/ситничарска работилница/“;
  • Подобект 2: „Преустройство на част от сграда с идентификатор 44327.502.1196.1 в магазин за хранителни стоки“, реализирани в УПИ II, кв. 36 по Регулационния план на гр. Луковит.      

Копие от скиците могат да бъдат  разгледани в отдел РУТОС, стая № 26 на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/