СЪОБЩЕНИЕ №01-2822/27.10.2023 г.

петък, 01 декември 2023 58

НА ВНИМАНИЕТО НА ИВЕТА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА,  ЛУКОВИТ

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за обект: “Основен ремонт на покрива на същ. сграда с идентификатор 44327.503.1162.1 по КККР на гр. Луковит, реализирана в УПИ ХІІІ, кв.1 по РП на града“, собственост на Дианка Борисова Иванова.

Копие от скиците може да бъде разгледани в отдел РУТОС, стая №26 на Община Луковит.

https://www.livechatalternative.com/