СЪОБЩЕНИЕ № 01-2818/31.08.2018 г.

сряда, 17 октомври 2018 125

              На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че на 30.08.2018 г. е издадена виза от Главния архитект на Община Луковит за проектиране на обект: “Втора жилищна едноетажна сграда в УПИ ХІІ-183, кв. 24 по Регулационния и кадастрален план на с.Пещерна, община Луковит.

              Копие от скицата с виза може да бъде разгледана в отдел „РУТОС”, стая №26 на Община Луковит.