СЪОБЩЕНИЕ №01-2000/17.07.2020 г.

вторник, 21 юли 2020 320

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че на 16.07.2020 г. е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: „Проектиране на гараж със застроена площ от 20 кв. м в УПИ ХІІ, кв. 29 по Регулационния план на гр. Луковит, поземлен имот с идентификатор 44327.502.2110 по Кадастрална карта на града“.

Копие от скицата с виза може да бъде разгледана в отдел „РУТОС”, стая №26 на Община Луковит.