СЪОБЩЕНИЕ № 01-1974/25.07.2022 Г.

сряда, 24 август 2022 36

НА ВНИМАНИЕТО НА:

  1. ЕВА АСЕНОВА ФЕЙЗУЛОВА, ГР. УГЪРЧИН
  2. АРСО СЛАВЧЕВ АСЕНОВ, С. БРЕСТОВО, ЛОВЕЧ
  3. КИРИЛ СЛАВЧЕВ АСЕНОВ, ЛУКОВИТ

  

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №48 от 21.07.2022 г. за обект: 1. „Обслужваща постройка на допълващото застрояване“ и 2. „Второстепенна постройка на допълващото застрояване по съществуваща плътна ограда“,  УПИ ІІ, кв. 67 по Регулационния план на с. Тодоричене, община Луковит /ПИ с идентификатор 72552.700.612 по КК на селото/.

Разрешението за строеж подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му.