СЪОБЩЕНИЕ №01-1929/30.07.2019 г. – НА ВНИМАНИЕТО НА ОГНЯН ЙОТОВ СТОЕВ, ГР. СОФИЯ

вторник, 13 август 2019 169

На основание чл.140 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че на 25.07.2019 г. е издадена виза от Главния архитект на Община Луковит за проектиране на обект: “Проектиране на постройка на допълващото застрояване – работилница и гараж, съответно в УПИ ІІ-298 и ІІІ-296, кв.60 по Регулационния и кадастрален план на с. Карлуково, община Луковит.

Копие от скицата с виза може да бъде разгледана в отдел „РУТОС”, стая №26 на Община Луковит.