СЪОБЩЕНИЕ №01-1929/30.07.2019 г. – НА ВНИМАНИЕТО НА ОГНЯН ЙОТОВ СТОЕВ, ГР. СОФИЯ

вторник, 13 август 2019 9

На основание чл.140 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че на 25.07.2019 г. е издадена виза от Главния архитект на Община Луковит за проектиране на обект: “Проектиране на постройка на допълващото застрояване – работилница и гараж, съответно в УПИ ІІ-298 и ІІІ-296, кв.60 по Регулационния и кадастрален план на с. Карлуково, община Луковит.

Копие от скицата с виза може да бъде разгледана в отдел „РУТОС”, стая №26 на Община Луковит.