СЪОБЩЕНИЕ №0-967/06.04.2021г.

понеделник, 10 май 2021 99

На вниманието на КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ

          На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №16 от 16.03.2021г. за обект: „Второстепенна постройка на допълващото застрояване – лятна кухня зад съществуваща жилищна сграда“ в УПИ ІХ, кв.146 по Регулационния план на  гр.Луковит  /ПИ с идентификатор  44327.503.253 по КК на града/.

          Съгласно чл.149, ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване  14-дневен срок от съобщаването му.