СЪОБЩЕНИЕ №0-382/08.02.2021 г.

вторник, 02 март 2021 47

На вниманието на наследниците на ЙОРДАН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за проектиране на обект: “Ремонт, реконструкция и преустройство на съществуваща стопанска постройка в жилищна с необходимото пристрояване“ реализирана в УПИ VІІ, кв. 61 по РП, ПИ с идентификатор 72552.700.1051 по КККР на с. Тодоричене, общ. Луковит.

Копие от скиците може да бъде разгледано в отдел „РУТОС“, стая №26 на Община Луковит.