Обявления


ОБЯВА ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ОБУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" С. ДЕРМАНЦИ

понеделник, 20 юни 2022 241

Изграждане на комбинирана спортна площадка за мини-футбол и волейбол с размери 39/19 м. в  двора на ОбУ "Неофит Рилски"

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1643/14.06.2022 Г.

вторник, 14 юни 2022 175

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №259/10.06.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-822/28.03.2022 Г.

вторник, 07 юни 2022 237

НА  ВНИМАНИЕТО НА МИРОСЛАВ  ДАНЧЕВ  ПЕТКОВ,  ДАНЧО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, НАДЯ ВЕНИСЛАВОВА ЦАЦОВА, ЗДРАВКО ВЕНИСЛАВОВ ЦАЦОВ            На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1218/03.05.2022 Г.

вторник, 07 юни 2022 196

НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН СТОЕВ ВЪЛЧЕВ И ЛЮБА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПОВЕД №1/03.06.2022 Г. НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1895 Г.“ С. ДЕРМАНЦИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1895 Г.“

понеделник, 06 юни 2022 195

Откривам процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – помещение в сградата на НЧ „Христо Ботев-1895 г.“, с обща площ 69,89 кв.м, намираща се на адрес…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1446/30.05.2022 Г.

вторник, 31 май 2022 205

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №228/27.05.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1442/30.05.2022 Г.

вторник, 31 май 2022 266

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №229/27.05.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-953/08.04.2022 Г.

петък, 27 май 2022 213

НА ВНИМАНИЕТО НА:      1. НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ, ГР. РУСЕ      2. „ЛУКОВИТ АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, ГР. ЛУКОВИТ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 112, АЛ. 3, Т. 1 – 3 ОТ ЗООС, ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД

петък, 13 май 2022 366

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията  / експлоатацията  на предприятие…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1129/27.04.2022 Г.

понеделник, 09 май 2022 233

Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни съставни части:

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1222/04.05.2022 Г.

четвъртък, 05 май 2022 236

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №195/29.04.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1161/29.04.2022 Г.

петък, 29 април 2022 195

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №175/21.04.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено…

https://www.livechatalternative.com/