Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2794/14.10.2022 Г.

петък, 14 октомври 2022 199

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед  №460/14.10.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2556/19.09.2022 Г.

петък, 14 октомври 2022 227

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. АНЕТА ИВАНОВА ТРИФОНОВА ОТ ГР. СОФИЯ 2. ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНАСТАСОВА-БОНЕВА ОТ ГР. СОФИЯ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №412/12.09.2022 г. е одобрен проект на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2499/13.09.2022 Г.

петък, 14 октомври 2022 226

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ПЕТКО СТАНКОВ ПЕТКОВ ОТ ГР. ЛУКОВИТ 2. БОРЯНА ВАСИЛЕВА НЕЙКОВА ОТ ГР. СОФИЯ 3. МИЛКО ВАСИЛЕВ ХИНОВСКИ ОТ ГР. ПЕРНИК На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №411/12.09.2022…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2775/12.10.2022 Г.

четвъртък, 13 октомври 2022 257

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №418 от Протокол №49/26.09.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2779/13.10.2022 Г.

четвъртък, 13 октомври 2022 237

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №417 от Протокол №49/26.09.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2498/13.09.2022 Г.

вторник, 11 октомври 2022 210

НА ВНИМАНИЕТО НА: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ ОТ ГР. ЛУКОВИТ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №409/12.09.2022 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2497/13.09.2022 Г.

вторник, 11 октомври 2022 252

НА ВНИМАНИЕТО НА: АДЕЛИНА АРКАДИЕВА БАНАКИЕВА-ИВАНОВА, С. КОКАЛЯНЕ, СОФИЯ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН СТОЕВ ВЪЛЧЕВ И ЛЮБА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №410/12.09.2022…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2348/26.08.2022 Г.

петък, 26 август 2022 260

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №373/25.08.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1876/12.07.2022 Г.

сряда, 24 август 2022 248

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕМИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПИПУП/-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПРЗ/ В ОБВАТ…

СЪОБЩЕНИЕ № 01-1974/25.07.2022 Г.

сряда, 24 август 2022 227

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВА АСЕНОВА ФЕЙЗУЛОВА, ГР. УГЪРЧИН АРСО СЛАВЧЕВ АСЕНОВ, С. БРЕСТОВО, ЛОВЕЧ КИРИЛ СЛАВЧЕВ АСЕНОВ, ЛУКОВИТ    На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица,…

Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Милкком“ ООД

вторник, 23 август 2022 230

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1957/20.07.2022 Г.

вторник, 16 август 2022 242

НА  ВНИМАНИЕТО НА МИРОСЛАВ  ДАНЧЕВ  ПЕТКОВ,  ДАНЧО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, ЖИВКА ЗДРАВКОВА ЦАЦОВА, НАДЯ ВЕНИСЛАВОВА ЦАЦОВА, ЗДРАВКО ВЕНИСЛАВОВ ЦАЦОВ

https://www.livechatalternative.com/