Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1581/08.06.2021 год.

вторник, 13 юли 2021 148

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1612/11.06.2021 год.

вторник, 13 юли 2021 115

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Проектиране…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1864/12.07.2021 г.

понеделник, 12 юли 2021 115

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №37 от 05.07.2021 г. за обект: „Постройка на допълващото застрояване – гараж“ в…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1427/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 167

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват ПИ с идентификатор 44327.226.30,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1426/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 132

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.112,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1425/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 108

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.115,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1424/26.05.2021 г.

четвъртък, 08 юли 2021 122

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.114,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1685/21.06.2021 г.

понеделник, 21 юни 2021 114

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 325/21.06.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1426/26.05.2021 г.

четвъртък, 10 юни 2021 164

   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС” съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1304/14.05.2021г.

четвъртък, 03 юни 2021 146

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура – трасе на електропровод…

Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Данов Карс“ ЕООД

вторник, 01 юни 2021 188

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1364/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 149

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 238, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…