Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2856/18.11.2011г.:

вторник, 14 май 2013 695

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 393/17.11.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2428/10.10.2011г.:

понеделник, 13 май 2013 649

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 319/10.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е одобрен подробен  устройствен план - план за регулация  и застрояване с който се урегулира…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2456/12.10.2011г.:

понеделник, 13 май 2013 700

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 321/12.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация  за за урегулиран…

Община Луковит обявява:

понеделник, 13 май 2013 783

На основание Заповед номер  325/13.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за  отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на с. Бежаново, Община…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2496/17.10.2011г.:

понеделник, 13 май 2013 682

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 327/13.10.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен…