Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "СЕЗОНИ 18" ЕООД

сряда, 14 юни 2023 211

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка за съхранение и извършване на дейности по третиране на отпадъци с цел последващото им използване, а именно: смесени текстилни материали, облекла, хартиени…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1356/22.05.2023 г.

сряда, 14 юни 2023 141

НА ВНИМАНИЕТО НА: СУЗАНА АНТОНОВА АЛЕКСАНДРОВА С. ХУБАВЕНЕ, ОБЩИНА РОМАН ГАЛЯ АНТОНОВА МИЛЕНОВА С. КИРЧЕВО, ОБЩИНА УГЪРЧИН

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1380/23.05.2023 г.

понеделник, 12 юни 2023 152

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), като част от комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1551/12.06.2023 г.

понеделник, 12 юни 2023 148

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №515, взето с Протокол №66/30.05.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1550/12.06.2023 г.

понеделник, 12 юни 2023 141

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №514, взето с Протокол №66/30.05.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1549/12.06.2023 г.

понеделник, 12 юни 2023 150

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №513, взето с Протокол №66/30.05.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1092/27.04.2023 г.

четвъртък, 01 юни 2023 148

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ЕВТИМ ПЕТРОВ ЦВЕТКОВ Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №189/26.04.2023 г. е одобрен проект :„ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕМИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1090/27.04.2023 г.

четвъртък, 01 юни 2023 149

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, ГР. ПЛОВДИВ 2. ИВАН ГАЛИНОВ ПЕТКОВ, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №194/26.04.2023 г. е одобрен проект: „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕМИЕ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1453/30.05.2023 г.

сряда, 31 май 2023 147

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №251/26.05.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ АСС „ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

понеделник, 29 май 2023 158

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1097/22.04.2023 г.

понеделник, 22 май 2023 149

НА ВНИМАНИЕТО НА ОГНЯН МАРИНОВ МАРИНОВ,  ГР. ЛУКОВИТ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, отдел РУТОС съобщава на заинтересованите лица, че с Заповед №188/26.04.2023 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1123/28.04.2023 г.

понеделник, 22 май 2023 139

НА ВНИМАНИЕТО НА МАРИЯ МЛАДЕНОВА РАДОСЛАВОВА, ГР. ЛУКОВИТ На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, отдел РУТОС съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №191/26.04.2023 г. е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план…

https://www.livechatalternative.com/