Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3772/09.11.2017 г.

четвъртък, 28 декември 2017 196

                    На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №47/27.10.2017г. за обект:…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е №01-4186/15.12.2017 год.

понеделник, 18 декември 2017 201

           На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж № 60/14.12.2017 год. от Главния архитект на Общината …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3703/03.11.2017 г.

четвъртък, 07 декември 2017 203

             Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е изготвен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), в обхват УПИ ІV, кв.42 по Регулационния план на гр. Луковит, съответстващ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4008/01.12.2017 г.

понеделник, 04 декември 2017 198

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №337 от Протокол №36/28.11.2017г. на Общински съвет гр.Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4007/01.12.2017 г.

понеделник, 04 декември 2017 197

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №336 от Протокол №36/28.11.2017г. на Общински съвет гр.Луковит…

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.55a oт ППЗК

петък, 01 декември 2017 169

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че отварянето на предложенията и на обвързващите предложения по процедура за предоставяне на концесия за строителство за цялостно изграждане на площадка за сепарираща инсталация,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3702/03.11.2017 г.

четвъртък, 23 ноември 2017 180

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на Подробен устройствен план - план за регулация /ПИПУП - ПР/ в обхват УПИ V и УПИ VІІ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3784/13.11.2017 г.

понеделник, 13 ноември 2017 173

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че с решение №327 от Протокол №35/24.10.2017г. на Общински съвет гр.Луковит…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3783/13.11.2017 г.

понеделник, 13 ноември 2017 197

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 410/09.11.2017 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

Обявление от 11.10.2017 г. - Анкетиране на собствениците в селата Торос, Румянцево, Дъбен и Тодоричене

сряда, 11 октомври 2017 915

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ДЪБЕН, С. ДЕРМАНЦИ, С. ТОДОРИЧЕНЕ, С. ТОРОС, С. ПЕЩЕРНА И С. РУМЯНЦЕВО, ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Обявление от 04.10.2017 г. - Анкетиране на собствениците в селата Дерманци и Пещерна

сряда, 04 октомври 2017 958

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ДЪБЕН, С. ДЕРМАНЦИ, С. ТОДОРИЧЕНЕ, С. ТОРОС, С. ПЕЩЕРНА И С. РУМЯНЦЕВО, ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3131/13.09.2017 г.

понеделник, 25 септември 2017 181

                  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 348/13.09.2017 год. на Кмета на Община Луковит…