Обявления


СЪОБЩЕНИЕ № 01-3471/12.11.2012 г.

неделя, 21 юли 2013 611

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж номер 88/08.11.2012 год. за строеж: ”Ажурна ограда с височина до 2.20м между УПИ II-840 и УПИ I-839, кв.84,…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-373/30.01.2013г.:

неделя, 21 юли 2013 616

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ” съобщава, че със заповед номер РД-02-14-106/21.01.2013 год. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2, ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

неделя, 21 юли 2013 607

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на общината е публикуван ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-414/01.02.2013г.:

неделя, 21 юли 2013 631

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед ¹ 32/21.01.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-345/29.01.2013 г.:

неделя, 21 юли 2013 589

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-40/03.01.2013г.:

понеделник, 15 юли 2013 609

Община Луковит, област Ловеч, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларн план за елемент на техническата инфраструктура -  външно…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-41/03.01.2013г.:

понеделник, 15 юли 2013 557

Община Луковит, област Ловеч, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларн план за елемент на техническата инфраструктура -  външно…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3469/12.11.2012г.:

вторник, 09 юли 2013 559

Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 403/09.11.2012 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация за урегулиран поземлен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3780/04.12.2012г.

вторник, 09 юли 2013 597

Община Луковит, отдел „РУТ”, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларн план за ел.захранване на съществуваща сграда в УПИ ²V-1253,…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3256/26.10.2012г.:

петък, 05 юли 2013 554

Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 375/25.10.2012 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за регулация…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2750/18.09.2012г.: На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/

вторник, 25 юни 2013 510

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2847/25.09.2012г.

вторник, 25 юни 2013 560

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 335/20.09.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план…