Обявления


СЪОБЩЕНИЕ № 01-1262/12.05.2023 г.

понеделник, 15 май 2023 96

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Преустройство…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1051/24.04.2023 г.

понеделник, 24 април 2023 99

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №508 от Протокол №61/13.04.2023 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1050/24.04.2023 г.

понеделник, 24 април 2023 105

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №495 от Протокол №60/28.03.2023 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено изработването Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-823/23.03.2023 г.

понеделник, 10 април 2023 113

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на техническата инфраструктура, трасе…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-430/15.02.2023 г.

понеделник, 10 април 2023 128

НА ВНИМАНИЕТО НА : 1. Галя Антонова Миленов 2. Сузана Антонова Александрова На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-866/28.03.2023 г.

сряда, 29 март 2023 106

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №126/27.03.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-429/15.02.2023 г.

вторник, 21 март 2023 107

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПИПУП-ПР/ ЗА УПИ XV-321 В КВ. 53…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-767/20.03.2023 г.

вторник, 21 март 2023 110

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №112/16.03.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПИ №44327.25.65,44327.26.17 И 44327.275.55, ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД ЛУКОВИТ, ПУП-ПРЗ И ПУП-ПП, ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ

четвъртък, 02 март 2023 136

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4 и ал. 2 от Административния процесуален кодекс и чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-386/10.02.2023 г.

вторник, 14 февруари 2023 127

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Преустройство…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-351/06.02.2023 г.

сряда, 08 февруари 2023 107

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №66/06.02.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-350/06.02.2023 г.

сряда, 08 февруари 2023 114

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №64/06.02.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

https://www.livechatalternative.com/