Обявления


СЪОБЩЕНИЕ №01-2822/27.10.2023 г.

петък, 01 декември 2023 123

НА ВНИМАНИЕТО НА ИВЕТА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА,  ЛУКОВИТ На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-2571/04.10.2023 г.

четвъртък, 02 ноември 2023 146

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №63 от 27.09.2023 г. за обект: „Основен ремонт на сграда с идентификатор 44327.503.499.2“ УПИ VІ, кв.151…

ОБЯВА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 112, АЛ. 3, Т. 1 И 3 ОТ ЗООС, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД

петък, 27 октомври 2023 214

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията  / експлоатацията…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-2754/24.10.2023 г.

вторник, 24 октомври 2023 176

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №511 от  23.10.2023 г. на зам.-кмет, действащ по заместване на кмета на Община Луковит, съгласно Заповед №444…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-2712/19.10.2023 г.

четвъртък, 19 октомври 2023 147

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №494/06.10.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробния устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД

сряда, 18 октомври 2023 152

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-2503/27.09.2023 г.

четвъртък, 28 септември 2023 196

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №558, взето с Протокол №72/20.09.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект за изменение…

ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ЛУКОВИТ

вторник, 05 септември 2023 202

Доклад от инж. Владимир Даскалов – председател на Временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Луковит, създадена с Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

ДОКЛАД НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

вторник, 05 септември 2023 189

Доклад от инж. Владимир Даскалов – председател на Временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Ловеч, създадена с Решение №540/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

ОБЯВЛЕНИЕ №01-2212/28.08.2023 г.

понеделник, 28 август 2023 176

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №404/23.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за водовземане от подземни води от „ТК 1 - Агро Инвестмънтс - Петревене“ и „ТК 2 - Агро Инвестмънтс - Тодоричене“

петък, 25 август 2023 191

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-02-161 (1)/25.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за водовземане от подземни води…

Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на нов мост на река Вит при км 90+670 от АМ „Хемус“

петък, 18 август 2023 169

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-04-33 (7)/17.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване на повърхностен воден…

https://www.livechatalternative.com/