Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1957/20.07.2022 Г.

вторник, 16 август 2022 83

НА  ВНИМАНИЕТО НА МИРОСЛАВ  ДАНЧЕВ  ПЕТКОВ,  ДАНЧО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, ЖИВКА ЗДРАВКОВА ЦАЦОВА, НАДЯ ВЕНИСЛАВОВА ЦАЦОВА, ЗДРАВКО ВЕНИСЛАВОВ ЦАЦОВ

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2139/05.08.2022 Г.

петък, 05 август 2022 109

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №394, взето с Протокол №47/25.07.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2138/05.08.2022 Г.

петък, 05 август 2022 105

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2028/27.07.2022 Г.

сряда, 27 юли 2022 109

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №379, взето с Протокол №45/23.06.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2027/27.07.2022 Г.

сряда, 27 юли 2022 97

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №378, взето с Протокол №45/23.06.2022 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1602/09.06.2022 Г.

четвъртък, 07 юли 2022 88

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ФИЛИП АСЕНОВ СТЕФАНОВ – ГР. ЛУКОВИТ 2. ФРАНЧЕСКА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА – ГР. СОФИЯ 3. РАЛИЦА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА – ГР. СОФИЯ 4. ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА – ГР. СОФИЯ   На основание чл.129, ал.2…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1216/03.05.2022 Г.

четвъртък, 07 юли 2022 120

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ДИАНА ИВАНОВА АНАСТАСОВА – ГР. СОФИЯ 2. АНЕТА ИВАНОВА ТРИФОНОВА – ГР. СОФИЯ 3. ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА НИНОВА – ГР. ЛУКОВИТ 4. ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНАСТАСОВА-БОНЕВА – ГР. СОФИЯ   На основание чл. 128, ал.…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1215/03.05.2022 Г.

четвъртък, 07 юли 2022 107

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1.ТАТЯНА ПЕТРОВА ГРЪНЧАРОВА –ГР.СОФИЯ 2. НЕЛИ ДИМЧЕВА ДИМИТРОВА – ГР.СОФИЯ 3. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ – ГР.ЛУКОВИТ   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1217/03.05.2022 Г.

четвъртък, 07 юли 2022 105

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ВАЛЕРИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА – ГР.ВАРНА 2. ПЕТКО СТАНКОВ ПЕТКОВ – ГР.ЛУКОВИТ   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1218/03.05.2022 Г.

четвъртък, 07 юли 2022 97

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. АДЕЛИНА АРКАДИЕВА БАНАКИЕВА-ИВАНОВА   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1700/20.06.2022 Г.

сряда, 06 юли 2022 111

Община Луковит, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на ПУП-парцеларен план за обект: Опорен пункт при 91+150 по трасето на АМ “Хемус“, участък от км 87+800 до…

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "МИЛККОМ" ООД

петък, 01 юли 2022 156

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)