Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ №01-214/22.01.2021 г.

понеделник, 25 януари 2021 127

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 14/21.01.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-214/22.01.2021г.

петък, 22 януари 2021 121

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че са издадени разрешения за строеж №3; №4; №5 и №6 от 21.01.2021г. за обект: „Гаражи с номера от 5 до 11 от гаражна група зад…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-155/15.01.2021 г.

понеделник, 18 януари 2021 133

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТОС", съобщава, че със заповед № 6/14.01.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-154/15.01.2021 г.

понеделник, 18 януари 2021 131

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТОС", съобщава, че със заповед № 7/14.01.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен…

СЪОБЩЕНИЕ №01-3609/21.12.2020 Г.

понеделник, 21 декември 2020 166

На основание чл.140, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица по чл.131 от ЗУТ, че са издадени визи за проектиране на обект: „Гаражи от гаражна група“, находящи се в УПИ II, кв.126,…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-3360/25.11.2020 г.

четвъртък, 26 ноември 2020 165

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със Заповед № 602/24.11.2020 г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-3304/19.11.2020 г.

петък, 20 ноември 2020 167

Община Луковит на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №166, взето с протокол №20/03.11.2020 год. на Общинския съвет - Луковит е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за (ПП)…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-3284/16.11.2020 г.

сряда, 18 ноември 2020 167

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 589/13.11.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

Обявление № 01-2655/14.09.2020 ГОД.

вторник, 29 септември 2020 254

             На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата…

СЪОБЩЕНИЕ №01-2000/17.07.2020 г.

вторник, 21 юли 2020 306

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че на 16.07.2020 г. е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за:…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1786/26.06.2020 г.

петък, 26 юни 2020 322

         На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №333/26.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1785/26.06.2020 г.

петък, 26 юни 2020 304

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед №332/26.06.2020 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…