Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4554/10.12.2014 ГОД.

сряда, 07 януари 2015 531

 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация/ПР/ в обхват УПИ Х-594,УПИ ХІ-595, УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4175/10.11.2014 ГОД.

сряда, 07 януари 2015 484

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация/ПР/ в обхват: УПИ І, кв.37 по Регулационния…

ОБЯВЛЕНИЕ 05.01.2015

понеделник, 05 януари 2015 504

На основание чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ комисията по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Луковит, назначена със заповед РД-12-132/01.08.2014 г. на Директора на ОД”Земеделие”Ловеч, обявява поредно заседание за землище с.Бежаново…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-4480/05.12.2014 ГОД.

петък, 05 декември 2014 490

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 682/05.12.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3989/24.10.2014 ГОД.

понеделник, 27 октомври 2014 489

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТ", съобщава, че със заповед № 614/24.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3990/24.10.2014 ГОД.

понеделник, 27 октомври 2014 522

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТ", съобщава, че със заповед № 615/24.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3991/24.10.2014 ГОД.

понеделник, 27 октомври 2014 514

  На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел "РУТ", съобщава, че със заповед № 616/24.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3828/10.10.2014 ГОД.

петък, 10 октомври 2014 533

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 592/09.10.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2546/09.07.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 529

  Община Луковит, дирекция “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 420/08.07.2014 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация в обхват поземлен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3287/03.09.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 482

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ” съобщава, че с решение №444 от Протокол №37/21.08.2014г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3286/03.09.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 490

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 536/02.09.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3285/03.09.2014ГОД.

сряда, 03 септември 2014 476

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед № 537/02.09.2014 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…