Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1370/08.04.2016 г.

сряда, 20 април 2016 519

Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на  заинтересуваните лица, че със заповед № 125/01.04.2016 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено         изменение  на подробен  устройствен план - план…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1073/08.04.2016 г.

сряда, 20 април 2016 510

Община Луковит, отдел „РУТОС”,  съобщава, че е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:    Проект за изменение на Подробен устройствен план – План…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1243/30.03.2016 ГОД.

четвъртък, 31 март 2016 502

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 118/29.03.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-177/14.01.2016 ГОД.

петък, 26 февруари 2016 522

Община Луковит на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхват УПИ ІV-767 и УПИ ІІ, кв.72 по Регулационния и кадастрален…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-176/14.01.2016 ГОД.

четвъртък, 18 февруари 2016 474

Община Луковит на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани, че е изготвен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват УПИ VІ-258, кв.24, по регулационния и кадастрален…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-682/10.02.2016 ГОД.

сряда, 10 февруари 2016 490

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение  на подробен устройствен план - план за застрояване/ ПИПУП - ПЗ/ в обхват УПИ ІХ, квартал…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-520/08.02.2016 ГОД.

вторник, 09 февруари 2016 469

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 43/08.02.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-328/22.01.2016 ГОД.

петък, 22 януари 2016 517

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 25/21.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-214/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 508

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 15/14.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-213/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 456

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 16/14.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-229/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 500

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 19/18.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-228/18.01.2016 ГОД.

вторник, 19 януари 2016 487

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 20/18.01.2016 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен…