Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3012/03.10.2012г.:

вторник, 25 юни 2013 424

 Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 345/02.10.2012 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1922/29.06.2012г.:

понеделник, 24 юни 2013 413

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 228/28.06.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1921/29.06.2012г.:

понеделник, 24 юни 2013 429

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 227/28.06.2012 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – парцеларен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1376/09.05.2012г.:

понеделник, 24 юни 2013 389

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 162/07.05.2012 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация  за урегулиран поземлен…

Община Луковит обявява на собствениците на ПИ с идентификатор номер 44327.77.17, находящ се в землището на гр. Луковит, в местността «Панега»

понеделник, 24 юни 2013 373

 Община Луковит обявява на собствениците на ПИ с идентификатор номер  44327.77.17, находящ се в землището на гр. Луковит, в местността  «Панега», категория на земята при неполивни условия: трета, с начин на трайно ползване:…

На основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Луковит уведомява заинтересованите лица ...

понеделник, 24 юни 2013 873

На основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Луковит уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на гр. Луковит ЕКАТТЕ 44327, с. Бежаново ЕКАТТЕ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/ 20.07. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 24 юни 2013 386

РЕШЕНИЕ НОМЕР 132 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване на ел.кабел НН за захранване на обект "Складова база за селскостопанска продукция" в имот 059311 в землище на с.Дерманци, общ.Луковит по чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ.1.…

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ-ЛОВЕЧ, ОФИС – ОБЩИНА ЛУКОВИТ

понеделник, 24 юни 2013 412

Уведомява всички граждани, че Министерството на отбраната обявява свободни места за приемане на граждани за доброволния резерв на военнослужещи за Българската армия. Желаещите кандидати могат да получат най-точна информация…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1592/05.06.2012г.:

петък, 21 юни 2013 420

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/, ВиК и Ел. схеми…

ОБЯВЛЕНИЕ

петък, 21 юни 2013 425

Община Луковит на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост обявява на заинтересованите лица, че започва процедура за принудително отчуждаване на недвижим имот ПИ с идентификатор номер  44327.77.17 находящ…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-913/26.03.2012г.:

сряда, 22 май 2013 453

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед ¹ 96/26.03.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-435/08.02.2012г.:

понеделник, 20 май 2013 389

 Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 30/03.02.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на…