Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1376/09.05.2012г.:

понеделник, 24 юни 2013 253

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед 162/07.05.2012 год. на Кмета на Община Луковит е одобрено изменение  на подробен  устройствен план - план за регулация  за урегулиран поземлен…

Община Луковит обявява на собствениците на ПИ с идентификатор номер 44327.77.17, находящ се в землището на гр. Луковит, в местността «Панега»

понеделник, 24 юни 2013 255

 Община Луковит обявява на собствениците на ПИ с идентификатор номер  44327.77.17, находящ се в землището на гр. Луковит, в местността  «Панега», категория на земята при неполивни условия: трета, с начин на трайно ползване:…

На основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Луковит уведомява заинтересованите лица ...

понеделник, 24 юни 2013 704

На основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие гр. Луковит уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителните регистри на имотите за землищата на гр. Луковит ЕКАТТЕ 44327, с. Бежаново ЕКАТТЕ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 9/ 20.07. 2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 24 юни 2013 256

РЕШЕНИЕ НОМЕР 132 ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на прокарване на ел.кабел НН за захранване на обект "Складова база за селскостопанска продукция" в имот 059311 в землище на с.Дерманци, общ.Луковит по чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ.1.…

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ-ЛОВЕЧ, ОФИС – ОБЩИНА ЛУКОВИТ

понеделник, 24 юни 2013 288

Уведомява всички граждани, че Министерството на отбраната обявява свободни места за приемане на граждани за доброволния резерв на военнослужещи за Българската армия. Желаещите кандидати могат да получат най-точна информация…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1592/05.06.2012г.:

петък, 21 юни 2013 284

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/, ВиК и Ел. схеми…

ОБЯВЛЕНИЕ

петък, 21 юни 2013 262

Община Луковит на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост обявява на заинтересованите лица, че започва процедура за принудително отчуждаване на недвижим имот ПИ с идентификатор номер  44327.77.17 находящ…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-913/26.03.2012г.:

сряда, 22 май 2013 317

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед ¹ 96/26.03.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-435/08.02.2012г.:

понеделник, 20 май 2013 256

 Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед номер 30/03.02.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2945/01.12.2011г.:

петък, 17 май 2013 258

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 406/01.12.2011 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3069/09.12.2011г.:

петък, 17 май 2013 252

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 416/08.12.2011 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-3070/09.12.2011г.:

петък, 17 май 2013 294

Община Луковит, дирекция "ТСУ", съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед номер 417/08.12.2011 год. на Кмета на Община Луковит е допуснато с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на Подробен устройствен…