Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ №01-1304/14.05.2021г.

четвъртък, 03 юни 2021 91

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за ПУП - парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура – трасе на електропровод…

Съобщение за обществен достъп относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Данов Карс“ ЕООД

вторник, 01 юни 2021 124

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Луковит съобщава за постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1364/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 91

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 238, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1363/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 79

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 240, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1362/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 78

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 241, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1361/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 74

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 242, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1360/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 74

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 237, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1359/20.05.2021 г.

вторник, 25 май 2021 76

              На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 239, взето с протокол №27/28.04.2021год., на Общински съвет…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1303/14.05.2021 г.

петък, 14 май 2021 93

На основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 243/12.05.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1264/11.05.2021 г.

петък, 14 май 2021 94

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 239/05.05.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА МАЯ МАРИНОВА ГАЙДАРОВА

четвъртък, 13 май 2021 112

Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава, че с протокол от 26.01.2021 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ е определено обезщетение за право на преминаване и прокарване на  водопровод в имот № 20688.78.2, с площ от 23,864 дка, сервитут 1,346…

СЪОБЩЕНИЕ №0-967/06.04.2021г.

понеделник, 10 май 2021 107

На вниманието на КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ           На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №16 от 16.03.2021г.…