Обявления


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ И РАЙОНЕН СЪД ЛУКОВИТ

понеделник, 14 август 2023 108

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Ловеч и при Районен съд гр. Луковит, избрана с Решение №540/25.07.2023 г. на…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1783/10.07.2023 г.

сряда, 09 август 2023 134

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЦВЕТАН ХРИСТОВ ПЕЛЬОВ   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект: „ПИПУП – ПР ЗА УПИ I и УПИ II от кв.49 и ПИ 20688.59.326, местност…

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО СТАНОВИЩЕ НА „АСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

петък, 04 август 2023 125

Осигуряване на обществен достъп от 04.08.2023 г. до 11.08.2023 г. включително, на заинтересуваните лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения до Становище на „АСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2005/03.08.2023 г.

четвъртък, 03 август 2023 111

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №535 от Протокол №68/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

четвъртък, 27 юли 2023 112

Общински съвет Луковит на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 540 от 25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит, открива…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1853/17.07.2023 г.

понеделник, 17 юли 2023 116

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за обект: “Преустройство…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1090/27.04.2023 г.

петък, 07 юли 2023 128

НА ВНИМАНИЕТО НА: ВАСИЛЕНА БОЖИДАРОВА СТРУПЧАНСКА, ГР. МЕЗДРА Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №194/26.04.2023 г. е одобрен проект: „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕМИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН…

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "СЕЗОНИ 18" ЕООД

сряда, 14 юни 2023 183

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка за съхранение и извършване на дейности по третиране на отпадъци с цел последващото им използване, а именно: смесени текстилни материали, облекла, хартиени…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1356/22.05.2023 г.

сряда, 14 юни 2023 116

НА ВНИМАНИЕТО НА: СУЗАНА АНТОНОВА АЛЕКСАНДРОВА С. ХУБАВЕНЕ, ОБЩИНА РОМАН ГАЛЯ АНТОНОВА МИЛЕНОВА С. КИРЧЕВО, ОБЩИНА УГЪРЧИН

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1380/23.05.2023 г.

понеделник, 12 юни 2023 124

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), като част от комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1551/12.06.2023 г.

понеделник, 12 юни 2023 124

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №515, взето с Протокол №66/30.05.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1550/12.06.2023 г.

понеделник, 12 юни 2023 118

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с Решение №514, взето с Протокол №66/30.05.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на проект на Подробен…

https://www.livechatalternative.com/