Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ №01-1/02.01.2024 г.

понеделник, 25 март 2024 113

НА ВНИМАНИЕТО НА ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА НА ВНИМАНИЕТО НА ВАСИЛ СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект: ”ИЗМЕНЕНИЕ…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-555/28.02.2024 г.

петък, 22 март 2024 73

НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЛЕДНИЦИ НА МАРИН НИКОЛОВ НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЬО СТАНЕВ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен: ”ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-678/12.03.2024 г.

вторник, 12 март 2024 86

На основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №1/28.02.2024 г. за обект: „Преустройство на част от първи етаж на сграда с идентификатор 20688.501.942.1, …

ОБЯВЛЕНИЕ №01-690/12.03.2024 г.

вторник, 12 март 2024 75

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №120/06.03.2024 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект: „Проект за изменение на…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-285/31.01.2024 г.

сряда, 06 март 2024 101

Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №63/31.01.2024 г. е одобрен проект: „ПУП – ПРЗ ЗА  ПИ 20688.59.326, местност „Остреница“, с. Дерманци, Община Луковит, обл. Ловеч“.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПИ № 44327.243.12, МЕСТНОСТ “БЯЛО ПОЛЕ” - ГР. ЛУКОВИТ

петък, 01 март 2024 105

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4 и ал. 2 от Административния процесуален кодекс, Община Луковит уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ

петък, 23 февруари 2024 101

Общински съвет Луковит на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 52 от 19.02.2024 г. на Общински съвет Луковит, открива…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-299/01.02.2024 г.

четвъртък, 15 февруари 2024 114

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват: УПИ ІІІ в кв. 227,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-392/08.02.2024 г.

сряда, 14 февруари 2024 96

Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхват ПИ с идентификатор 44327.502.2607 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-223/24.01.2024 г.

сряда, 24 януари 2024 108

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №28 от 22.01.2024 г. на кмета на Община Луковит, е разрешено изработването на проект за изменение на Подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-126/15.01.2024 Г.

понеделник, 15 януари 2024 128

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №30 от Протокол №4/28.12.2023 г. на Общински съвет Луковит е одобрено техническо задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване…

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ПРОЕКТ НА НОВО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД

петък, 05 януари 2024 107

На основание чл. 122а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на ново комплексно разрешително на “ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД, гр. София, площадка гр. Луковит за експлоатация…

https://www.livechatalternative.com/