Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1217/03.05.2022 Г.

четвъртък, 07 юли 2022 70

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. ВАЛЕРИЯ КРЪСТЕВА ИВАНОВА – ГР.ВАРНА 2. ПЕТКО СТАНКОВ ПЕТКОВ – ГР.ЛУКОВИТ   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1218/03.05.2022 Г.

четвъртък, 07 юли 2022 64

НА ВНИМАНИЕТО НА: 1. АДЕЛИНА АРКАДИЕВА БАНАКИЕВА-ИВАНОВА   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1700/20.06.2022 Г.

сряда, 06 юли 2022 61

Община Луковит, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект на ПУП-парцеларен план за обект: Опорен пункт при 91+150 по трасето на АМ “Хемус“, участък от км 87+800 до…

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "МИЛККОМ" ООД

петък, 01 юли 2022 102

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1788/30.06.2022 ГОД.

четвъртък, 30 юни 2022 74

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №302/30.06.2022г. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВА ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. ТОРОС

понеделник, 20 юни 2022 67

Изграждане на комбинирана спортна площадка за мини-футбол и волейбол в  двора на ОУ "Васил Левски"

ОБЯВА ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ОБУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" С. ДЕРМАНЦИ

понеделник, 20 юни 2022 75

Изграждане на комбинирана спортна площадка за мини-футбол и волейбол с размери 39/19 м. в  двора на ОбУ "Неофит Рилски"

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1643/14.06.2022 Г.

вторник, 14 юни 2022 58

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №259/10.06.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-822/28.03.2022 Г.

вторник, 07 юни 2022 96

НА  ВНИМАНИЕТО НА МИРОСЛАВ  ДАНЧЕВ  ПЕТКОВ,  ДАНЧО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ, НАДЯ ВЕНИСЛАВОВА ЦАЦОВА, ЗДРАВКО ВЕНИСЛАВОВ ЦАЦОВ            На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1218/03.05.2022 Г.

вторник, 07 юни 2022 72

НА ВНИМАНИЕТО НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН СТОЕВ ВЪЛЧЕВ И ЛЮБА ТОДОРОВА КРЪСТЕВА На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПОВЕД №1/03.06.2022 Г. НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1895 Г.“ С. ДЕРМАНЦИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1895 Г.“

понеделник, 06 юни 2022 79

Откривам процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – помещение в сградата на НЧ „Христо Ботев-1895 г.“, с обща площ 69,89 кв.м, намираща се на адрес…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1446/30.05.2022 Г.

вторник, 31 май 2022 78

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със Заповед №228/27.05.2022 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на …