Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ №01-2212/28.08.2023 г.

понеделник, 28 август 2023 79

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №404/23.08.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за водовземане от подземни води от „ТК 1 - Агро Инвестмънтс - Петревене“ и „ТК 2 - Агро Инвестмънтс - Тодоричене“

петък, 25 август 2023 89

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-02-161 (1)/25.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за водовземане от подземни води…

Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на нов мост на река Вит при км 90+670 от АМ „Хемус“

петък, 18 август 2023 69

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-04-33 (7)/17.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване на повърхностен воден…

Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на нов мост на река Вит при км 98+760 от АМ „Хемус“

петък, 18 август 2023 69

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-04-35 (6)/17.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване на повърхностен воден…

Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на нов мост на река Вит при км 91+650 от АМ „Хемус“

петък, 18 август 2023 67

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-04-34 (6)/17.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване на повърхностен воден…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ И РАЙОНЕН СЪД ЛУКОВИТ

понеделник, 14 август 2023 73

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за провеждане на процедурата за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Ловеч и при Районен съд гр. Луковит, избрана с Решение №540/25.07.2023 г. на…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-1783/10.07.2023 г.

сряда, 09 август 2023 94

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЦВЕТАН ХРИСТОВ ПЕЛЬОВ   На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект: „ПИПУП – ПР ЗА УПИ I и УПИ II от кв.49 и ПИ 20688.59.326, местност…

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО СТАНОВИЩЕ НА „АСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

петък, 04 август 2023 83

Осигуряване на обществен достъп от 04.08.2023 г. до 11.08.2023 г. включително, на заинтересуваните лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения до Становище на „АСС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2005/03.08.2023 г.

четвъртък, 03 август 2023 78

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №535 от Протокол №68/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

четвъртък, 27 юли 2023 81

Общински съвет Луковит на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 540 от 25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит, открива…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1853/17.07.2023 г.

понеделник, 17 юли 2023 85

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за обект: “Преустройство…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1090/27.04.2023 г.

петък, 07 юли 2023 92

НА ВНИМАНИЕТО НА: ВАСИЛЕНА БОЖИДАРОВА СТРУПЧАНСКА, ГР. МЕЗДРА Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №194/26.04.2023 г. е одобрен проект: „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕМИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН…

https://www.livechatalternative.com/