Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-429/15.02.2023 г.

вторник, 21 март 2023 38

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект „ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ПИПУП-ПР/ ЗА УПИ XV-321 В КВ. 53…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-767/20.03.2023 г.

вторник, 21 март 2023 46

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №112/16.03.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПИ №44327.25.65,44327.26.17 И 44327.275.55, ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД ЛУКОВИТ, ПУП-ПРЗ И ПУП-ПП, ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ

четвъртък, 02 март 2023 58

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4 и ал. 2 от Административния процесуален кодекс и чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-386/10.02.2023 г.

вторник, 14 февруари 2023 57

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране от Главния архитект на Община Луковит за: “Преустройство…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-351/06.02.2023 г.

сряда, 08 февруари 2023 47

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №66/06.02.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-350/06.02.2023 г.

сряда, 08 февруари 2023 42

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №64/06.02.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-349/06.02.2023 г.

сряда, 08 февруари 2023 48

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №61/06.02.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-232/30.01.2023 г.

вторник, 07 февруари 2023 52

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №58/01.02.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-234/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 51

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решения №466 от Протокол №56/30.12.2022 г. и №475 от Протокол №57/24.01.2023 г. на Общински съвет Луковит е разрешено изработването…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-233/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 41

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че с решение №468 от Протокол №56/30.12.2022 г. и решение №474 от Протокол №57/24.01.2023 г. на Общински съвет гр. Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-230/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 38

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №39/27.01.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Проект за изменение на  подробния…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-229/30.01.2023 г.

понеделник, 30 януари 2023 41

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел РУТОС съобщава, че със Заповед №38/27.01.2023 г. на кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна…