Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ №01-3304/19.11.2020 г.

петък, 12 март 2021 53

         На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, отдел „РУТОС”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план - план за регулация/ ПУП - ПР/ в обхват квартали…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-798/123.02.2021 г.

петък, 12 март 2021 55

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 116/11.03.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-797/12.03.2021 г.

петък, 12 март 2021 47

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че със заповед № 115/11.03.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

СЪОБЩЕНИЕ №0-382/08.02.2021 г.

вторник, 02 март 2021 48

На вниманието на наследниците на ЙОРДАН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена виза за проектиране…

СЪОБЩЕНИЕ №01-377/08.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 59

    На вниманието на наследниците на Куно Ценков Дилов           На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите…

СЪОБЩЕНИЕ №01-379/08.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 50

            На вниманието на наследниците на Мачко Маринов Мачков           На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“,…

СЪОБЩЕНИЕ №01-529/15.02.2021 г.

четвъртък, 25 февруари 2021 65

а вниманието на наследниците на Динка Лалева Ничева             На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-635/23.02.2021 г.

вторник, 23 февруари 2021 59

              На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС” съобщава, че със заповед № 70/19.02.2021 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-215/22.01.2021 г.

вторник, 09 февруари 2021 72

На вниманието на Юлиян Александров Иванов и Мика Бонева Иванова             На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел „РУТОС“, съобщава на заинтересованите…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-383/08.02.2021 г.

понеделник, 08 февруари 2021 66

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 198, взето с протокол №23/28.01.2021 год., на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на подробен…

ОБЯВЛЕНИЕ №01-381/08.02.2021 г.

понеделник, 08 февруари 2021 69

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТОС”, съобщава, че с решение № 199, взето с протокол №23/28.01.2021 год., на Общински съвет Луковит е разрешено изработването на подробен…