ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2298/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 601

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №456/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/  в обхват: ПИ с идентификатор 44327.226.30, местност „Глоговец“ по Кадастралната карта на гр. Луковит, с който имотът се отрежда „за кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък“ при условие да се ползва с това си предназначение в участъка, който попада в концесионната площ.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта на кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.

Файлове:

pdf - Заповед № 456

jpg - ПУП-ПЗ