ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПЗ – ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2297/20.08.2021 ГОД.

вторник, 24 август 2021 176

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Луковит съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №455/19.08.2021 г. е одобрен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ в обхват: ПИ с идентификатор 44327.225.112, местност „Станчов връх“ по Кадастралната карта на гр. Луковит, с който имотът се отрежда „за кариера за добив на каолинова суровина и кварцов пясък“.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта на кмета на Община Луковит подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Луковит пред Административен съд - Ловеч.

Файлове:

pdf - Заповед № 455

jpg - ПУП-ПЗ