Обявяване по реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите на Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за ползване на повърхностен воден обект - изграждане на нов мост на река Вит при км 98+760 от АМ „Хемус“

петък, 18 август 2023 28

По реда на чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Луковит обявява Съобщение изх. №РР-04-35 (6)/17.08.2023 г. на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, за ползване на повърхностен воден обект – река Вит в поземлени имоти с идентификатори 43058.668.1, 43058.668.2, 43058.668.3 и 43058.668.4 в село Торос, ЕКАТТЕ 43058, община Луковит, област Ловеч, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – Изграждане на нов мост при км 98+760 от АМ „Хемус“.

 

Файлове:

1 - Съобщение изх. №РР-04-35(6)/17.08.2023 г.

https://www.livechatalternative.com/