Обявления 04.2014

събота, 26 април 2014 555

 

 ОБЩИНА ЛУКОВИТ

О Б Я В Я В А

 

  че със Заповед №……… /…………2014 год. на Кмета на Община Луковит е насрочен да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – частна общинска собственост терен за търговска дейност с площ от 19 кв.м., находящ се в местност”Ниновски лъки” в землище с.Румянцево

   Конкурсната документация ще се закупува в стая № 25 на Община Луковит срещу 30 лв. с  ДДС в брой платени в касата на Деловодството, в срок до 16 часа на 20.05.2014 год.,включително.
 Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 20.05.2014 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация

  Депозитната вноска за участие в конкурса в размер на 100 лв. ще се внася по сметка №  BG 82 RZBB 9155 3320 0530 01, BIC – RZBB BG SF при РАЙФАЙЗЕН БАНК клон Луковит до 20.05.2014 г.включително.                       

  Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Деловодството на Община Луковит, в срок до 17 часа на 04.10.2012 год., включително. 
    Конкурсът ще се проведе на 21.05.2014 год. от 14 часа в заседателната зала на Община Луковит.
   В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата  дължащи изискуеми не внесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила Наказателни постановления. 
  

                                                                                             

                                                                                

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЯВЯВА:

  На основание Решение № 359/02.04.2014 г. на ОбС - Луковит и Заповед на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Луковит на имоти с кадастрален номер 3013,80048,80050,85001,85002,85003,85004,85014,3033,35,3028 в землището на с. Петревене, имоти с кадастрален номер 113016, в землището на с. Бежаново, и имоти с кадастрални номера 88075,88047,88048,140002 в землището на с. Румянцево, за срок от 6 години, с начална конкурсна цена 15.09 лв./дка. Депозит за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена. Конкурсът да се проведе на 20.05.2014 г. от 14.00 часа в  Административната сграда на Община Луковит. Конкурсната документация се закупува от Община Луковит /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 19.05.2014 г. срещу заплащане в брой 30.00 лв. /тридесет  лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

        Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 19.05.2014 г. в Деловодството на Община Луковит.  

 

ОБЩИНА ЛУКОВИТ 

ОБЯВЯВА:

    На основание Решение № 359/02.04.2014 г. на ОбС - Луковит и Заповед на Кмета на Община Луковит, ще се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Луковит на имоти с кадастрален номер 71001,71002,71003,71004,72001, 72002,67001,67004,67005,68002,68006,67003,3035 в землището на с. Петревене,и на имот с кадастрален номер 160001 в землището на с. Дерманци съгласно условията на НРПУРОИ за срок до 25 г., за създаване на многогодишни /трайни/ насаждения, с начална конкурсна цена 15.09 лв./дка. Депозит за участие е в размер на 10% от определената начална конкурсна цена. Конкурсът да се проведе на 20.05.2014 г. от 14.00 часа в  Административната сграда на Община Луковит. Конкурсната документация се закупува от Община Луковит /стая № 25/ всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. до 19.05.2014 г. срещу заплащане в брой 30.00 лв. /тридесет  лева/ в касата на Общината за всеки отделен комплект.

   Предложенията на кандидатите се приемат до 17.00 часа на 19.05.2014 г. в Деловодството на Община Луковит.