ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПИ №44327.25.65,44327.26.17 И 44327.275.55, ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД ЛУКОВИТ, ПУП-ПРЗ И ПУП-ПП, ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТ

четвъртък, 02 март 2023 177

О Б Я В Л Е Н И Е

№01-579/27.02.2023 г.

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и 4 и ал. 2 от Административния процесуален кодекс и чл. 21, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Луковит уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че са изработени и са предмет на обществено обсъждане Проект за изменение на Общ устройствен план (ПИОУП) на община Луковит за ПИ №44327.25.65, 44327.26.17 и 44327.275.55, землище на град Луковит, община Луковит“, ПУП-ПРЗ за ПИ № 44327.25.65, 44327.26.17 и 44327.275.55 и ПУП-ПП и Доклад за Екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Луковит за ПИ №44327.25.65, 44327.26.17 и 44327.275.55, землище на град Луковит и подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), и ПУП – парцеларен план (ПП) за електропровод“ с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона BG000104 „Карлуково“

ПИОУП на община Луковит, ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, както и Доклада за ЕО са публикувани на интернет страницата на общината на електронен адрес: https://www.lukovit.bg/

ПИОУП на община Луковит, ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, както и Доклада за ЕО са достъпни за запознаване всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, в сградата на Община Луковит, гр. Луковит, ул. "Възраждане" № 73, отдел РУТОС, стая №26.

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.04.2023 г. ОТ 13:00 часа, В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №73, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛУКОВИТ.

За контакти относно общественото обсъждане от страна на Община Луковит:

1. арх. Момчил Стоянов – Главен архитект на Община Луковит, гр. Луковит, ул. „Възраждан“ №73, тел. 0885400086, е-mail: [email protected]

2. Ивайло Иванов  – Главен експерт в отдел „Планиране, проектиране и обществени поръчки”, гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73,  тел. 0895628976, е-mail: [email protected]

 

Георги Георгиев
Заместник-кмет, действащ по заместване

на кмета на Община Луковит, съгласно

Заповед №3 от 03.01.2020 г.

 

Съобщение за провеждане на консултации по Проект за изменение на Общ устройствен план на община Луковит за ПИ №44327.25.65, 44327.26.17 и 44327.275.55, землище на град Луковит, община Луковит, ПУП-ПРЗ за ПИ № 44327.25.65, 44327.26.17 и 44327.275.55 и ПУП-ПП, Доклад за екологична оценка, с всички приложения към него, вкл. и Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона BG000104 „Карлуково“

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Луковит за ПИ №44327.25.65, 44327.26.17 и 44327.275.55, землище на град Луковит, община Луковит

ПУП-ПРЗ за ПИ № 44327.25.65, 44327.26.17 и 44327.275.55

ПУП-ПП

Доклад за Екологична оценка на „Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Луковит за ПИ №44327.25.65, 44327.26.17 и 44327.275.55, землище на град Луковит и подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), и ПУП – парцеларен план (ПП) за електропровод“ с всички приложения към него Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона BG000104 „Карлуково“

https://www.livechatalternative.com/