ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД

сряда, 18 октомври 2023 151

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на “ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД, гр. София, площадка гр. Луковит за експлоатация на следните инсталации и съоръжения, попадащи в обхвата на Приложение №4 към ЗООС:

  1. Инсталация за регенериране на отработени масла в количество над 10 т/денонощие – т. 5.1 к) от Приложение №4 към ЗООС – Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности: повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла.
  2. Резервоарен парк за временно съхраняване на опасни отпадъци (отработени масла) – т. 5.5 от Приложение №4 към ЗООС – Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложеното поле та т. 5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6, с общ капацитет над 50 т, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

В периода от 18.10.2023 г. до 18.11.2023 г. документацията, съдържаща се в заявлението ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Луковит.

Забележки, разяснения и възражения в горепосочения срок могат да се подават до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Луковит, по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел. 02/940-64-80;

Ивайло Иванов – гл. експерт ППОП, Община Луковит, тел. 0895 628976.

 

Файлове:

1 - Заявление за издаване на ново Комплексно разрешително

1 - Допълнителна прецизираща информация към заявлението

1 - Заключения за НДНТ за третирането на отпадъци съгласно Директива 2010/75/ЕС

1 - Модел PLUME

1 - ТАБЛИЦИ

1 - ПРИЛОЖЕНИЯ

https://www.livechatalternative.com/