ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

четвъртък, 27 юли 2023 180

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

Общински съвет Луковит на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 540 от 25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Луковит и Окръжен съд - Ловеч.

Изисквания към кандидатите:

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- Да са на възраст от 21 до 68 години;

- Да имат настоящ адрес в община Луковит, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Луковит и Окръжен съд - Ловеч;

- Да имат завършено най-малко средно образование;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- Да не страдат от психически заболявалия;

- Да не са съдебни заседатели в друг съд;

- Да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд - Луковит и Окръжен съд - Ловеч;

- Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Луковит и Окръжен съд - Ловеч;

- Да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а);

- Подробна автобиография, подписана от кандидата;

- Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);

- Мотивационно писмо;

- Писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2 или Приложение №2а);

- Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

- Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

Документите са по утвърден от Временната комисия към Общински съвет Луковит образец.

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд - Ловеч

  1. Приложение № 1
  2. Приложение № 2
  3. Приложение № 3
  4. Приложение № 4
  5. Приложение № 5

 

Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд - Луковит

  1. Приложение № 1а
  2. Приложение № 2а
  3. Приложение № 3а
  4. Приложение № 4а
  5. Приложение № 5

Документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Луковит https://www.lukovit.bg,  Директория АКТУАЛНО, секция НОВИНИ и секция ОБЯВЛЕНИЯ, или да се получат от деловодството на Община Луковит.

Място и срок за подаване на документите:

В срок до 11.08.2023 г. (включително), кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Луковит и Окръжен съд - Ловеч подават необходимите документи в деловодството на Община Луковит, в административната сграда на Община Луковит, ул. „Възраждане“ №73, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Начин и ред за провеждане на процедурата:

С Решение №540 от 25.07.2023 г. Общински съвет Луковит избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд - Луковит и Окръжен съд - Ловеч.

Най-малко 14 дни преди датата на изслушването списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Луковит https://www.lukovit.bg.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет Луковит може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Луковит становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Луковит в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Луковит https://www.lukovit.bg, заедно с протокола от изслушването.

 

Д-р Данаил Динков

Председател на Общински съвет Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/