ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

понеделник, 01 юли 2019 188

Общински съвет Луковит на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 553 от 25.06.2019 г. на Общински съвет Луковит, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд Луковит и към Окръжен съд Ловеч.

Изисквания към кандидатите за съдебни заседатели:

- Да бъдат дееспособни български граждани;

- Да са на възраст от 21 до 68 години;

- Да имат настоящ адрес в община Луковит, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд Луковит и Окръжен съд Ловеч;

- Да имат завършено най-малко средно образование;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- Да не страдат от психически заболявалия;

- Да не са съдебни заседатели в друг съд;

- Да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд Луковит и Окръжен съд Ловеч;

- Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд Луковит и Окръжен съд Ловеч;

- Да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към същия съд.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а);

- Подробна автобиография, подписана от кандидата;

- Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

- Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

- Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение №5);

- Мотивационно писмо;

- Писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 (Приложение №2 или Приложение №2а);

- Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

- Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

Документите са по утвърден образец, съгласно Решение № 553 от 25.06.2019 г. на  Общински съвет Луковит и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Луковит https://www.lukovit.bg в секция „Обявления“ или получени от деловодството на Община Луковит (гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, ет. 1).

Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд Луковит и в Окръжен съд Ловеч в срок до 16.07.2019 г. (включително), подават необходимите документи в деловодството на Община Луковит, с адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Начин и ред за провеждане на процедурата:

С Решение № 553 от 25.06.2019 г. Общински съвет Луковит избра Временни комисии, които да извършат проверка на документите и да проведат изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Луковит и за Окръжен съд Ловеч.

Най-малко 14 дни преди датата на изслушването списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Луковит https://www.lukovit.bg  в секция „Обявления“.

Временните комисии изслушват всеки от допуснатите кандидати в свои открити заседания.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет Луковит становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временните комисии изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Луковит в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община Луковит https://www.lukovit.bg в секция „Обявления“ заедно с протокола от изслушването.

 

Д-р Данаил Динков
Председател на Общински съвет Луковит