ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПОВЕД №1/03.06.2022 Г. НА НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1895 Г.“ С. ДЕРМАНЦИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НЧ „ХРИСТО БОТЕВ-1895 Г.“

понеделник, 06 юни 2022 92

ЗАПОВЕД

№1, 03.06.2022 г.

На основание Решение на ЧН при НЧ „Христо Ботев-1895 г.“ с. Дерманци от Заседание на 30.05.2022 г.

НАРЕЖДАМ

Откривам процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – помещение в сградата на НЧ „Христо Ботев-1895 г.“, с обща площ 69,89 кв.м, намираща се на адрес ул. „Васил Левски“ №70.

Конкурсни условия:

Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 250 лева, съгласно решение на Читалищното настоятелство от 30.05.2022 г.

Помещението, предмет на конкурса, включва:

  1. Две зали за клиенти с обща площ 55,3 кв.м;
  2. Кухня с площ 8,99 кв.м;
  3. Склад с площ 3 кв.м;
  4. Тоалетна с площ 2,6 кв.м.

Участниците в конкурса да представят писмено предложение за бъдещото ползване и развитие на имота според предназначението му за целия срок на сключения договор.

Всички поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за наем.

Конкурсната документация ще се закупува в библиотеката на читалището срещу 25,00 /Двадесет и пет/ лева, платени в брой на място в срок до 16:00 часа на 27.06.2022 г. включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на читалището до 17:00 часа на 27.06.2022 г. след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса в размер на 60,00 /Шестдесет/ лева да се плати в брой в библиотеката на читалището до 27.06.2022 г. включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в библиотеката на читалището в срок до 17:00 часа на 27.06.2022 г. включително.

Конкурсът ще се проведе на 28.06.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Луковит.

В конкурса могат да участват всички физически или юридически лица, с изключение на лицата, дължащи изискуеми невнесени в срок местни данъци, такса за битови отпадъци или глоби по влезли в сила наказателни постановления.

НАЗНАЧАВАМ

Конкурсна комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Артур Асланян – юрист,

ЧЛЕНОВЕ:   Цветомир Цвятков – председател на ЧН,

                    Надка Атанасова – читалищен секретар,

                    Резервен член: Атанас Стефанов – председател на ПК.

Препис извлечение от Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на определеното за целта място в сградата на Кметство Дерманци.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на членовете на Комисията за изпълнение.

 

ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ
Председател на ЧН

 

Файлове:

pdf - Заповед № 1/03.06.2022 г.