ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-960/11.03.2013г.:

петък, 26 юли 2013 514

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 105/08.03.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на  Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПИПУП-ПРЗ/ за УПИ I-230, кв.26 по Регулационния и кадастрален план на с.Ъглен, Община Луковит, обл.Ловеч, с цел разделяне на имота на два нови такива, отреждане на единия за производствени нужди, а другия за жилищни и предвиждане на ограничителни линии на застрояване на всеки от тях.
  Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.