ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-913/26.03.2012г.:

сряда, 22 май 2013 578

Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица,че със заповед ¹ 96/26.03.2012 год. на Кмета на Община Луковит е    допуснато с мотивирано предписание изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП–ПРЗ/ за част от ПИ с кадастрален номер 036055, от землището на с.Дерманци, общ.Луковит, собственост на Община Луковит, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и изработването на специализирани план схеми и парцеларни планове за елементите на техническата и транспортна  инфраструктура във връзка с изграждане на обект: „ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – С. ДЕРМАНЦИ” в обхват – гореописаният имот.
Заповедта на Кмета на Община Луковит подлежи на обжалване пред  Административен съд – Ловеч по реда на  чл. 215 от  ЗУТ в 14-дневен срок от нейното съобщение.