ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-5872/17.10.2013 ГОД.:

вторник, 29 октомври 2013 506

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че с решение номер 310 от протокол номер 28/02.10.2013г. на Общински съвет гр.Луковит е разрешено изработването на проект за  Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ на мрежа на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на община Луковит, област Ловеч.   
  Заповедта, съгласно чл.124б,  ал.4, не подлежи на оспорване.